STL – Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn


Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en paraplyorganisasjon for blant annet Forum for Tro- og Livssyn. tros- og livssynssamfunn og sammenslutningen av disse. De bidrar med råd og innspill til statlige myndigheter, og informasjon og faglige samlinger for lokale dialoggrupper. Noen av disse gruppene har valgt å benytte STLs navn og logo (eks: STL Bergen), men er ikke organisert i STL Oslo. STL jobber både politisk og dialogisk. STLs mandat er å arbeide for at staten likebehandler alle tros- og livssynssamfunn både i lovverk og praktisk gjennomføring. Religions- og livssynsdialogen i STL er like viktig, da den er konfliktforebyggende og tillitsskapende. Kulturell kompetanse og forståelse av uenighetsfellesskapet er nødvendig kunnskap for integrering. STL representerer hovedtyngden av tros- og livssynsmangfoldet i Norge.