Aktiviteter


Gjennom dialog, samarbeid og felles aktiviteter ønsker vi å bidra til:
* Gjensidig forståelse mellom mennesker.
* Trygghet og toleranse mellom tros- og livssynssamfunn i Kristiansand.
* Bevisstgjøring av etiske spørsmål i et tros- og livssynsperspektiv.

FTL vil synliggjøre verdien i å stå «sammen på tvers», midt i mangfoldet av tro og livssyn. Det gjør vi gjennom dialogmøter, undervisning, seminarer, konferanser, konserter, te-selskap, sosiale samlinger, og ved å delta i det offentlige ordskiftet.

Tilbud for seniorgrupper: En seniorgruppe i FTL tilbyr foredraget «Et samfunn i endring – Et livssynsåpent samfunn» (av Helge Schmidt), og påfølgende dialogsamtaler.

Prosjektet «Inkludering, mangfold og dialog» (IMD) for aldersgruppen 15-30 år bygger videre på flere års erfaringer med seminarer for videregående skoler. Her tilbys fellesskap og kunnskap om ulike livssynsretninger for å bli kjent med mangfoldet i samfunnet. Dette skjer gjennom sosiale samlinger, turer, seminarer, konferanser, dialogmøter og besøk i forskjellige tros- og livssynssamfunn.