Medlemmer i FTL


Foreløpig er disse tros- og livsynsorganisasjonene tilknyttet FTL Kristiansand

Adventkirken
Adventistkirken, som vi kalles i dagligtale, er en verdensomspennende, protestantisk frikirke med om lag 20 millioner voksne medlemmer. I Norge er vi ca 4 500 medlemmer fordelt på 56 menigheter fra nord til sør.

Ahmadiyya Muslim Jamaat
Ahmadiyya Muslim Jamaat Norge ble stiftet i 1974, de første norske ahmadiyyaene kan spores tilbake til 1920-tallet. Ahmadiyya Muslim Jama’at ble medlemmer av STL i 2019.
Hjemmeside.

Al-Rahma Islamic Centre

Bahá’í-samfunnet
Siden begynnelsen av bahá’í-troen på 1800-tallet, har et stadig økende antall mennesker funnet i Bahá’u’lláhs lære en fengslende visjon om en bedre verden. Bahá’íer kommer fra alle samfunnslag. Unge og gamle, menn og kvinner, alle bor og jobber på vanlig måte og har sin nasjonale og kulturelle identitet. De deler et felles mål om å tjene menneskeheten og forfine sine indre liv i samsvar med Bahá’u’lláhs lære. Bahá’í-samfunnet som de tilhører, kjennetegnes av læring og handling, fritt for noen følelse av overlegenhet eller behov for å ha enerett på sannheten. Det er et samfunn som etterstreber å dyrke frem håpet om menneskehetens fremtid, å fremme meningsfulle handlinger, og å glede seg over bestrebelsene til alle dem som arbeider for å fremme enhet og avhjelpe menneskelig lidelse.

Den Evangeliske lutherske frikirke
Den Evangeliske lutherske frikirke består i 2018 av til sammen 82 menigheter (pluss en menighet som er assosiert) spredt rundt om i Norge. Det er gjennom den lokale menigheten man har den daglige kontakten med Frikirken. Der møter man utfordringer og oppgaver av forskjellig art, og grupper og foreninger som uttrykker forskjellige sider av oppdraget.

Den katolske kirke
Den katolske kirke, også kalt Den romersk-katolske kirke, er verdens største kristne kirke. Kirken ledes av paven og definerer sitt oppdrag til det å spre evangeliene til Jesus Kristus, administrere sakramentene og drive barmhjertighetsarbeid.

Den norske kirke
Den norske kirke, tidligere også kalt statskirken, var inntil den 21. mai 2012 statens offentlige religion i Norge. Den norske kirke er det største kirkesamfunnet i Norge. Ved utgangen av 2018 hadde den norske kirke 3 724 857 medlemmer i Norge. Dette utgjorde 71% av befolkningen. I tillegg kommer medlemmer bosatt i utlandet.

Den norske Sotozen Buddhistorden
Den norske Sotozen Buddhistordenen ble etablert i 2002 og består i dag av 5 munker og 3 nonner, og støttes av medlemmer i alle landets fylker. Ordenen har et lite tempel med kontor i Kristiansand, og arbeider blant annet for å etablere et zen-buddhistisk kloster i Norge.Sotozen er en 800 år gammel Zenbuddhistisk Orden med opprinnelse i Japan. Sotozen er en internasjonal Orden.

Human-Etisk Forbund
Human-Etisk Forbund er et humanistisk livssynssamfunn som arbeider for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker kan praktisere det humanistiske livssynet. Forbundet har over 94 000 medlemmer, og er en av de største livssynsorganisasjonene i Norge utenfor Den norske kirke. Hovedkontoret ligger i Brugata i Oslo

Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige ble organisert i staten New York i 1830. Allerede i 1851 kom de første misjonærene til Norge og det første medlemmet ble døpt i Risør samme år. I løpet av de neste 2-3 årene ble det opprettet menigheter i flere byer langs kysten. Kirken er idag et registrert trossamfunn med vigselsrett. Antall medlemmer i Norge er ca. 4600 og det er menigheter i de fleste større byer i landet.

Kvekersamfunnet
Kvekersamfunnet står i den kristne tradisjon, deltar i tverrkirkelig arbeid og er medlem av Norges kristne råd. Kvekerne nedfeller imidlertid ikke religiøse erfaringer i faste dogmer eller trosbekjennelser som skal gjelde for alle til alle tider. Mangelen på læresetninger fører til at ulike kvekere kan komme fram til forskjellige slutninger i teologiske spørsmål. Dette mangfoldet ser kvekersamfunnet som en kilde til åndelig berikelse. Da Dissenterloven kom i 1845 ble Vennenes Samfunn Kvekerne godkjent som et selvstendig kristent trossamfunn. I dag har det norske kvekersamfunnet rundt 150 medlemmer.

Metodistkirken
Metodistkirken er et av verdens største kirkesamfunn med over 80 millioner medlemmer. I Norge har vi 46 menigheter og over 11.000 medlemmer. Disse gir et mangfoldig tilbud til barn, unge og eldre. Metodistkirken driver folkehøyskole, sykepleierhøyskole, teologisk høyskole, sykehus, aldershjem, barnehager. Vi samarbeider godt med andre kirkesamfunn i Norge, og driver bistands og misjonsarbeid i Afrika, Asia og Europa. Metodistkirken har sine røtter i England og USA og kom til Norge i 1856.

Muslimsk Union i Agder
Muslimsk Union i Agder er et muslimsk trossamfunn i Kristiansand. De holder til i Taqwa-moskéen sammen med Alrahma Islamic Centre, som de også har aktiviteter sammen med. Taqwa-moskeen ligger i Henrik Wergelandsgate 79 i sentrum. Det er tilsammen 2000 registrerte medlemmer i begge foreningene i Kristiansand, mens ca. 3000 muslimer i Agder fylkene er tilknyttet våre trossamfunn.