Finansiering


FTL mottar årlig støtte fra IMDI, BUFDIR, Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) i Oslo.